Dokumenti

Predstavitev rezultatov projekta - ZRSŠ

Predstavitev rezultatov projekta – ZRSŠ.

Predstavitev rezultatov projekta - CPI

Predstavitev rezultatov projekta – CPI.

Predstavitev rezultatov projekta - CŠOD

Predstavitev rezultatov projekta – CŠOD.

Predstavitev rezultatov projekta - ACS

Predstavitev rezultatov projekta – ACS.

Konceptualizacija VITR z umestitvijo tematike podnebnih sprememb

Konceptualizacija VITR z umestitvijo tematike podnebnih sprememb opredeli koncept vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR), zgodovinsko oriše razvoj trajnostnega razvoja ter VITR in opredeli programska izhodišča oziroma ključne elemente in področja, ki jih naj VIZ-i upoštevajo pri načrtovanju aktivnosti na tem področju. Vključuje tudi merila za demonstracijske VIZ-e oziroma demonstracijske prakse na področju trajnostnega razvoja.

Dokument je nastal v sklopu projekta/ukrepa Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju in je bil oblikovan z namenom sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022–2023 (Uradni list RS, št. 49/22).

Sodelujoči partnerji v projektu so bili Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS (prej Ministrstvo za okolje  in prostor RS), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (prej Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS), Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Soočanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi na trajnosten način, za zeleni prehod

Priloga k dokumentu Konceptualizacija VITR z umestitvijo tematike podnebnih sprememb

Avtorica: dr. Darja Piciga

GreenComp

Razvoj evropskega okvira kompetenc za trajnostnost je eden od ukrepov politike, ki jih določa Evropski zeleni dogovor za spodbujanje učenja o okoljski trajnostnosti v Evropski uniji. Okvir GreenComp določa nabor kompetenc za trajnostnost, ki bi jih morali vključiti v pedagoške programe, da bi učečim se pomagali razviti znanje, spretnosti in odnose, ki spodbujajo razmišljanje, načrtovanje in delovanje z empatijo, odgovornostjo ter skrbjo za naš planet in javno zdravje.

Okvir GreenComp zajema štiri medsebojno povezana področja kompetenc: »poosebljanje vrednot trajnostnosti«, »sprejemanje kompleksnosti v trajnostnosti«, »zamišljanje trajnostnih prihodnosti« in »ukrepanje za trajnostnost«. Vsako področje obsega tri kompetence, ki so medsebojno povezane in enakovredne. GreenComp je zasnovan kot neobvezujoč referenčni okvir za učne sheme, ki razvijajo trajnostnost kot kompetenco.

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – kažipot

Področje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) se je razvilo iz potrebe po soočanju z vse večjimi trajnostnimi izzivi tudi v vzgoji in izobraževanju. VITR uporablja k aktivnosti usmerjene, inovativne pedagoške pristope, s katerimi učečim se omogoča, da pridobijo znanje, postanejo bolj ozaveščeni ter aktivno prispevajo k preobrazbi v bolj trajnostno družbo. Ta kažipot opredeljuje specifična področja delovanja in posredovanja za izpeljavo konkretnih dejanj v okviru zagotavljanja sprememb, ki jih lahko razvijejo in podprejo države članice skupaj s posameznimi deležniki, vključno z nevladnimi organizacijami ter razvojnimi partnerji na regionalni in globalni ravni.