O projektu

Projekt/ukrep Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju je bil oblikovan z namenom sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022–2023 (Uradni list RS, št. 49/22). Projekt se zaključi 20. novembra 2023.

Sodelujoči partnerji v projektu so bili Ministrstvo za okolje, podnebje in energetiko RS (prej Ministrstvo za okolje in prostor RS),  Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (prej Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS), Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Vsem partnerjem projekta s področja vzgoje in izobraževanja je skupnih osem aktivnosti projekta:

  • Konceptualizacija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) z umestitvijo tematike podnebnih sprememb ter oblikovanje skupnih programskih izhodišč za celostni program o podnebnih spremembah.
  • Priprava predloga celostnega programa o podnebnih spremembah; priprava podrobnejših usmeritev za poskusno izvajanje celostnega programa o podnebnih spremembah v okviru kurikula, celostne razvojne usmeritve vzgojno izobraževalnih organizacij oziroma praks ter izobraževanja učiteljev, izobraževalcev idr.; poskusna izvedba in evalvacija celostnega programa o podnebnih spremembah na manjšem vzorcu.
  • Priprava novih in/ali posodobitev obstoječih učnih gradiv, didaktičnih pripomočkov ipd. v podporo izvajanju celostnega programa o podnebnih spremembah.
  • Vzpostavitev demonstracijskih vzgojno-izobraževalnih organizacij oziroma praks.
  • Strokovno ovrednotenje in finančna podpora vzgojno-izobraževalnim organizacijam oziroma praksam za izvajanje krajših podnebnih aktivnosti (do 40 % VIO oz. praks).
  • Priprava predloga načrta uvajanja oziroma smernic za implementacijo celostnega programa o podnebnih spremembah v vrtcih, šolah idr. izobraževalnih organizacijah oziroma praksah
  • Priprava predloga posodobitve nacionalnih smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2007)
  • Komuniciranje z javnostmi in diseminacija rezultatov ukrepa z namenom ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah.